Zgodnie z Regulaminem Łódzkiego Stowarzyszenia Analityków Rynku Nieruchomości:

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna:
a) Członek Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych legitymujący się, co najmniej roczną przynależnością do stowarzyszenia.
b) Członek innego stowarzyszenia sfederowanego w PFSRM, legitymujący się co najmniej roczną przynależnością do macierzystego stowarzyszenia, jeżeli Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych nie wyrazi sprzeciwu.
c) Rzeczoznawca majątkowy prowadzący działalność gospodarczą:
– jednoosobowo
– w formie spółki cywilnej
– w formie spółki prawa handlowego
d) Rzeczoznawca majątkowy zatrudniony na warunkach stałej umowy o pracę w firmie, której właścicielem jest Sygnatariusz .
e) Sygnatariusz zatrudniający innego rzeczoznawcę majątkowego na zasadach umowy o pracę pod warunkiem równoległego skutecznego złożenia przez zatrudnionego rzeczoznawcę majątkowego wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia
f) Rzeczoznawca majątkowy wykonujący działalność osobiście (nie prowadzący działalności gospodarczej) i pełniący funkcję biegłego sądowego z dziedziny wyceny nieruchomości.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy do Zarządu Stowarzyszenia złożyć wniosek zawierający:
a) Deklarację Członkowską zawierającą poniższe informacje:
– Imię i nazwisko
– Adres, telefon, fax, e-mail
– Nr uprawnień zawodowych
– Forma prawna działalności zawodowej
– Przynależność do Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, nie pozbawieniu praw publicznych
– Oświadczenie o znajomości postanowień Regulaminu
– Oświadczenie o znajomości instrukcji do programu WALOR.
– Oświadczenie o znajomości wzoru Raportu Kwartalnego.
– Oświadczenie o czasie przynależności do Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
– Oświadczenie o czasie przynależności do innego stowarzyszenia sfederowanego w PFSRM
– Oświadczenie o nie uczestniczeniu w tworzeniu innej, konkurencyjnej bazy danych o rynku nieruchomości.
– Oświadczenie o nie związaniu umową z firmami, o których mowa w pkt.4
– Uzasadnienie wniosku o przystąpienie do Stowarzyszenia
b) Życiorys zawodowy
c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
d) Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy informacji po ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu.
e) Rekomendację dwóch Sygnatariuszy z co najmniej 3 letnim stażem w BAZIE.

Deklaracja Członkowska – członka ŁSRM
Deklaracja Członkowska – członka innego stowarzyszenia sfederowanego w PFSRM

Inne ważne dokumenty, takie jak:
– Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
– Regulamin Łódzkiego Stowarzyszenia Analityków Rynku Nieruchomości,
– Instrukcja funkcjonowania bazy danych prowadzonej przez Stowarzyszenie,
– Oświadczenia o zachowaniu tajemnicy informacji,
– Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
– Raport kwartalny,
dostępne są w zakładce: „O NAS” / „Władze”