Zgodnie z Regulaminem Łódzkiego Stowarzyszenia Analityków Rynku Nieruchomości :

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna:
a) Członek Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych legitymujący się, co najmniej roczną przynależnością do stowarzyszenia.
b) Rzeczoznawca majątkowy prowadzący działalność gospodarczą:
– jednoosobowo
– w formie spółki cywilnej
– w formie spółki prawa handlowego
c) Rzeczoznawca majątkowy zatrudniony na warunkach stałej umowy o pracę w firmie, której właścicielem jest Sygnatariusz .
d) Sygnatariusz zatrudniający innego rzeczoznawcę majątkowego na zasadach umowy o pracę pod warunkiem równoległego skutecznego złożenia przez zatrudnionego rzeczoznawcę majątkowego wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia
e) Rzeczoznawca majątkowy wykonujący działalność osobiście (nie prowadzący działalności gospodarczej) i pełniący funkcję biegłego sądowego z dziedziny wyceny nieruchomości.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy do Zarządu Stowarzyszenia złożyć wniosek zawierający:
a) Deklarację Członkowską zawierającą poniższe informacje:
– Imię i nazwisko
– Adres, telefon, fax, e-mail
– Nr uprawnień zawodowych
– Forma prawna działalności zawodowej
– Przynależność do Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, nie pozbawieniu praw publicznych
– Oświadczenie o znajomości postanowień Regulaminu
– Oświadczenie o znajomości instrukcji do programu WALOR.
– Oświadczenie o znajomości wzoru Raportu Kwartalnego.
– Oświadczenie o czasie przynależności do Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
– Oświadczenie o nie uczestniczeniu w tworzeniu innej, konkurencyjnej bazy danych o rynku nieruchomości.
– Oświadczenie o nie związaniu umową z firmami, o których mowa w pkt.4
– Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy informacji po ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu.
b) Życiorys zawodowy
c) Uzasadnienie wniosku o przystąpienie do Stowarzyszenia
d) Rekomendację dwóch Sygnatariuszy z co najmniej 3 letnim stażem w BAZIE.

Deklaracja Członkowska

Inne ważne dokumenty, takie jak:
– tekst ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
– regulamin Łódzkiego Stowarzyszenia Analityków Rynku Nieruchomości,
– instrukcja funkcjonowania bazy danych prowadzonej przez Stowarzyszenie,
– wzór oświadczenia o zachowaniu tajemnicy informacji,
– inne,
dostępne są w zakładce: „O NAS” / „Władze”