Stowarzyszenie kontynuuje działalność BAZY funkcjonującej od 2003 roku w oparciu o umowę cywilnoprawną Sygnatariuszy oraz Stowarzyszenia Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości zarejestrowanego w 2015 roku.

Dnia 25 lutego 2015r. odbyło się ostatnie zabranie Bazy Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości, działającej w oparciu o umowę z dnia 15 października 2003r.
Zebrani podjęli uchwałę o  rozwiązaniu umowy za wzajemna zgodą wszystkich stron, z dniem zarejestrowania założonego w dniu 25 lutego 2015r. stowarzyszenia zwykłego, pod nazwą BAZA DANYCH O ŁÓDZKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI pod patronatem ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH z siedzibą w Łodzi (90-608), ul. Wólczańska 51.

Dnia 25 lutego 2015r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Łodzi (90-608) ul. Wólczańska 51.
Zebranie przyjęło cztery uchwały :
Nr 1. – o założeniu Stowarzyszenia
Nr 2. – o przyjęciu Regulaminu Stowarzyszenia
Nr 3. – o wyborze Przedstawiciela Stowarzyszenia
Nr 4. – o wyborze Rady, jako organu pomocniczego Przedstawiciela.

W dniu 16 marca 2015r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Łodzi (90-608) ul. Wólczańska 51.
Tym samym, zgodnie z uchwałą z dnia 25.02.2015r. Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości, działająca w oparciu o umowę z dnia 15 października 2003r. przestała istnieć.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, w dniu 11 stycznia 2017r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Łodzi (90-608) ul. Wólczańska 51.
Zebranie przyjęło cztery uchwały :
Nr 1. – o założeniu (ponownej rejestracji) Stowarzyszenia.
Nr 2. – o przyjęciu Regulaminu Stowarzyszenia
Nr 3. – o wyborze Zarządu i Prezesa Stowarzyszenia.
Nr 4. – o przyjęciu dokumentów Stowarzyszenia (Instrukcji Funkcjonowania Bazy, Raportu Kwartalnego, Deklaracji Członkowskiej, Oświadczenia o Zachowaniu Tajemnicy Informacji).
Nr 5. –  o składce członkowskiej i wpisowym.

W dniu 26 stycznia 2017r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 51.

W  dniach 9 maja i 20 czerwca 2017r. odbyły się drugie i trzecie Zabrania Stowarzyszenia Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 51.
Zebraniach przyjęło trzy uchwały :
U
chwała nr 9   – o zmianie nazwy Stowarzyszenia
Uchwała nr 10 – o zmianie regulaminu Stowarzyszenia
Uchwała nr 11 – o zmianie dokumentów Stowarzyszenia

W dniu 3 lipca 2017r. została zarejestrowana zmiana Regulaminu i nazwy Stowarzyszenia na Łódzkie Stowarzyszenie Analityków Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 51.
Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, Stowarzyszenie jest zarejestrowane pod nr 23 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi.
Rejestr stowarzyszeń dostępny jest na stronie:
http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=sprawy/WSO_ewid_stowarz_zwyklych_20170707.pdf

W dniu 20 stycznia 2018r. odbyło się czwarte zebranie Łódzkiego Stowarzyszenia Analityków Rynku Nieruchomości .
Było to zebranie sprawozdawcze za rok 2017.
Na zebraniu przyjęto sześć uchwał :
Uchwała nr 12 – o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2017.
Uchwała nr 13 – o składce członkowskiej za rok 2018.

Uchwała nr 14 – o zgodzenie na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Uchwała nr 15 – o odpłatnym wykonywaniu analiz rynku łódzkiego za lata 2016-2017 oraz o nieodpłatnym, dobrowolnym wykonywaniu innych analiz.
Uchwała nr 16 – o wyrażeniu zgody na publikowanie analiz na stronie internetowej www.lsarn.eu oraz w prasie fachowej (Rzeczoznawca Majątkowy, Nieruchomości Becka i inne).
Uchwała nr 17 o wyrażeniu zgody na przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Rafała Baś, w trybie nadzwyczajnym.

Każdy Sygnatariusz zobowiązany jest do :
1)  podpisania z Firmą ProNET Umowy o Świadczenie Usług Informatycznych w Ramach Systemu Partner i do przestrzegania Regulaminu
świadczenia usług dostępu do Systemu Wymiany Baz Danych o Rynku Nieruchomości Walor – Partner,

2)  zakupu licencji programu komputerowego WALOR,
3) przestrzegania Regulaminu i Instrukcji Funkcjonowania BAZY oraz Uchwał Zebrania i Uchwał Zarządu.

Stowarzyszenie działa pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 51.